Общинските съветници от ГЕРБ - Стара Загора внесоха декларация относно изгаряне на отпадъци в Източномаришкия басейн

Общинските съветници от ГЕРБ - Стара Загора внесоха декларация относно изгаряне на отпадъци в Източномаришкия басейн

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
Общинските съветници от ГЕРБ - Стара Загора внесоха в деловодството на Общината декларация във връзка с планирания завод за изгаряне на нерециклируеми отпадъци на територията на Източномаришкия басейн. Информацията беше обявена от вицепремиера и министър на финансите Асен Василев на 7 януари в Народното събрание.

В декларацията се казва:

С оглед на това, на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 97, ал. 1 и сл. от Закона за опазване на околната среда, с настоящото предлагаме Общински съвет Стара Загора да приеме ОБРЪЩЕНИЕ към министър-председателя и членовете на Министерски съвет на Република България със следния текст:

ОБРЪЩЕНИЕ
към министър-председателя и членовете на Министерски съвет на Република България

Уважаеми г-н министър-председател на Република България,
Уважаеми дами и господа министри,

Във връзка с планираното ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ в района на Източно-маришкия енергиен комплекс, част от който попада на територията на Община Стара Загора, в качеството Ви на компетентни държавни органи, имащи конкретни правомощия по въпросите, свързани с прилагане на екологичното законодателство, настояваме пред Вас, като разчитаме на прецизните Ви, научно обосновани и най-вече водени от загриженост за здравето на гражданите на страната ни действия, при които да положите адекватните усилия за съобразяване в максимална степен планираното, така че ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ОПАЗВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕТО И РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА; И ГАРАНТИРАНЕ НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПРАВОТО ИМ НА ЗДРАВОСЛОВНА И БЛАГОПРИЯТНА ОКОЛНА СРЕДА, в съответствие с установените в страната ни стандарти и нормативи.

В тази връзка НАСТОЯВАМЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ДАДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА ГАРАНЦИИ, а именно – прецизно съблюдаване на предвидената от Закона за опазване на околната среда ПРОЦЕДУРА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС), при осъществяване на всякакви инвестиционни намерения, във връзка с изграждане на инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци чрез изгаряне; инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години, и други подобни.

Настояваме процедурите да се провеждат ПРИ ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ И НАДЛЕЖНО ТЕКУЩО ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО - както чрез своевременно уведомяване на всички заинтересовани органи на местното самоуправление в засегнатите общини, така и чрез медиите, като предприемането на каквито и да било стъпки във връзка горното да става след широк обществен дебат, с цел гарантиране обществените интереси на живущите в засегнатия регион.

Пълен текст на декларацията:

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СТАРА ЗАГОРА

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от групата на общинските съветници
при Общински съвет Стара Загора,
от ПП ГЕРБ.

 

ОТНОСНО: приемане на Обръщение към Министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България, във връзка с планираното ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ в района на Източно-маришкия енергиен комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет Стара Загора, като орган на местното самоуправление, следва да бди за защитата на обществените интереси на гражданите на общината, като гарантира правото и реалната възможност на гражданите да вземат отношение по въпросите от техен интерес, както и при решаването на всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местното самоуправление, в т.ч. в сферата на опазването на околната среда.

В този смисъл, съобразявайки един от основните принципи на държавното управление, определящ Република България като държава, която осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната, то ние, с действията си следва да обезпечим гарантирането от органите на държавно управление на основното право на нашите съграждани – правото на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. 

Поради това, появилите се в общественото пространство съобщения и информация за планирано ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ на територията на Източно-маришкия миннодобивен комплекс, будят у нас безпокойство и тревога.

От формална страна, законът дава надеждни гаранции за съблюдаване на визираното основно право на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи, като в тази връзка насочвам вниманието Ви именно към тези гаранции, явяващи се ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ С ПРЕДМЕТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ, а именно:

Съгласно действащото екологично законодателство – Закон за опазване на околната среда, Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 на ЗООС (доп. т. 9, нова т. 10.1 и нова т. 10.3)  всички инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци чрез изгаряне; инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години, подлежат на процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Процедурата по ОВОС се извършва съгласно условията и реда на Наредбата за ОВОС и представлява задълбочена и подробна оценка със съдържателна част, доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложения към него, съответно по чл. 99 на (НДНТ) и/или чл. 99 б от ЗООС. Процедурата по ОВОС включва и организиране на обществено обсъждане и активно участие на засегнатата общественост.

Оценката на въздействието върху околната среда е превантивен инструмент за изследване на евентуалните въздействия от строителството и експлоатацията на инвестиционните проекти във всички икономически отрасли на ранния етап на проучване и разработване на предложенията, преди да е взето решение за реализация на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.

Резултатите от ОВОС следва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения. Процедурата не е самостоятелна за крайно разрешаване на инвестиционни предложения. Нейното провеждане е съобразено с националните процедури за проектиране, одобряване и разрешаване на инвестиционни проекти.

С ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и помага за постигане на заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи – устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда.

С прилагане на процедурата по ОВОС се отчитат екологичните изисквания при строителството и експлоатацията на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. Процедурите по ОВОС се провеждат на най-ранен етап от инвестиционния процес и може да се съвместяват изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, което се извършва преди най-ранното одобряване по реда на специален закон.

Оценката на инвестиционни предложения завършва с решение на компетентния орган, което съдържа условия, мерки и ограничения, задължителни за възложителя. Влязлото в сила решение е задължително условие за одобряването/разрешаването на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Органът по одобряването/разрешаването се съобразява с характера на решението, отчита поставените в него условия, мерки и ограничения, като решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходим за осъществяване на инвестиционното предложение. Освен това мотивираното становище, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, има важно значение за приключването на процедурата по ОВОС и е задължителен критерий при произнасяне с решение за преценка.

Съгласно разпоредбите на чл. 117 ал. 1 от ЗООС, експлоатацията на инсталации включени в Приложение № 4, т.5.2. Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:

а) за неопасни отпадъци с капацитет над 3 т за час;

б) за опасни отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие.

се разрешава след издаване на комплексно разрешително от ИАОС. Поставените в комплексното разрешително условия са задължителни и подлежат на периодичен, текущ и последващ контрол.

 

Съоръженията за производство на енергия от отпадъци се считат за "максимално енергийно ефективни" инсталации за изгаряне. Горивото може да бъде предварително третирано в системи с кипящ слой, в така наречените "RDF – инсталации" или третирано в решетъчни системи за изгаряне с максимално оползотворяване на енергия.

Качеството на отпадъците, използвани като гориво, трябва да е подходящо за целите на специфичния процес на индустриално съвместно изгаряне. Изискванията за контролирано изгаряне трябва да бъдат изпълнени (за технология за контрол, за равномерно смесване на горими газове и кислород, минимална температура и минимално време на престой, минимално съдържание на кислород и т.н.), както и изискваните стандарти за емисии в атмосферата от изгаряне на отпадъци, включително непрекъснат мониторинг. Поради случайно променящия се състав с неизвестно и вариращо съдържание на различни опасни вещества (например съдържание на S, Cl, F, Cr, Cd, Sb и Hg) в състава на отпадъците, съоръженията за изгаряне на отпадъци трябва да покрият по-строги технически и експлоатационни изисквания, в сравнение с топлоелектрически централи и промишлени процеси, ограничени при проектиране за специфични горива (лигнитни въглища от Източно-маришкия басейн). Съвместното изгаряне на определени отпадъчни горива, със строги ограничения в състава и осигуряване на качество в определени промишлени производствени процеси, може да бъде икономически и еколого целесъобразен начин за специални инсинератори за смесени битови отпадъци с различен обхват в състава.

Заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) служат като отправна точка при определяне на условията на разрешителните за инсталации, обхванати от глава II на Директива 2010/75/ЕС, като компетентните органи следва да определят норми за допустими емисии, с които се гарантира, че при нормални експлоатационни условия емисиите няма да надхвърлят нивата, съответстващи на най – добрите налични техники, определени в заключенията за НДНТ.

НДНТ представлява извършването на мониторинг на основни параметри на процеса, които имат отношение към емисиите във въздуха и водата.

За Ваша информация, обръщаме Ви внимание на данните по тук представената Ви таблица с ПАРАМЕТРИТЕ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗВЪРШВА МОНИТОРИНГ НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА ПРИ ИЗГАРЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, съгласно РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 ноември 2019 година за установяване на заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ) за изгаряне на отпадъци, съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.Параметър

Процедура

Честота

NOx

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

NH3

Изгаряне на отпадъци, когато се използва селективна некаталитична редукция и/или селективна каталитична редукция 

Непрекъснато

N2O

Изгаряне на отпадъци в пещ с кипящ слой — Изгаряне на отпадъци, когато селективната некаталитична редукция работи с карбамид

Веднъж годишно

CO

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

SO2

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

HCl

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

HF

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

прах

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

Метали и металоиди с изключение на живак (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Изгаряне на отпадъци

Веднъж на 6 месеца

Hg

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

Общ летлив органичен въглерод

Изгаряне на отпадъци

Непрекъснато

PBDD/F

Изгаряне на отпадъци

Веднъж на 6 месеца

PCDD/F

Изгаряне на отпадъци

Веднъж на 6 месеца

Диоксидно подобни PCB

Изгаряне на отпадъци

Веднъж на 6 месеца

Бензо α пирен

Изгаряне на отпадъци

Веднъж годишно

 

При така изложеното и във връзка със заявените намерения за ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ, в района на Източно-маришкия енергиен комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора, при определянето на конкретните стъпки и мерки за реализиране на подобни проекти, следва a priori да се даде отговор на редица конкретни въпроси, в т.ч. следните:

- Кой е инвеститорът, планиращ изграждането на ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ, в района на Източно-маришкия енергиен комплекс?

- Какви отпадъци ще се „изгарят“, по вид, състав, произход?

- Чрез кой точно метод ще се изгарят отпадъците; каква ще е целта - обезвреждане или оползотворяване, или и двете; съответно, ще се използват ли за производство и на какъв вид енергия?

- Къде ще бъде осъществявано изгарянето - в новоизградени инсталации или във вече изградените ТЕЦ?

- Какъв ще бъде капацитетът им - и като възможност за производство на енергия, и като количество суровина?

- С какви отпадъци ще работят инсталациите и от къде ще са те, като произход: от региона, от страната или от чужбина.

- Колко заети лица от региона се планира да бъдат привлечени като заети в процеса, предвид автоматизацията му?

- Анализиран ли е конкретният процес според принципа „Полза или вреда“ и това кое от тях има превес в случая?

- Кой ще финансира това инвестиционно намерение, държавата или друг инвеститор ще го изпълнява и чрез какъв способ?

- Не на последно място - колко ще струва това на държавата?

- Какви ще са преките ползи за жителите на региона?

- Правени ли са проучвания за това как се възприема горенето на отпадъци от населението и от органите на местната власт?

 

С оглед на това, на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във вр. с чл. 97, ал. 1  и сл. от Закона за опазване на околната среда, с настоящото предлагаме, Общински съвет Стара Загора да приеме ОБРЪЩЕНИЕ към министър-председателя и членовете на Министерски съвет на Република България със следния текст: 

 

ОБРЪЩЕНИЕ 

към министър-председателя и членовете на Министерски съвет на Република България

 

Уважаеми г-н министър-председател на Република България, 

Уважаеми дами и господа министри,

 

Във връзка с планираното ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ в района на Източно-маришкия енергиен комплекс, част от който попада на територията на Община Стара Загора, в качеството Ви на компетентни държавни органи, имащи конкретни правомощия по въпросите, свързани с прилагане на екологичното законодателство, настояваме пред Вас, като разчитаме на прецизните Ви, научно обосновани и най-вече водени от загриженост за здравето на гражданите на страната ни действия, при които да положите адекватните усилия за съобразяване в максимална степен планираното, така че ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ОПАЗВАНЕТО И ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОДДЪРЖАНЕТО И РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЖИВАТА ПРИРОДА; И ГАРАНТИРАНЕ НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПРАВОТО ИМ НА ЗДРАВОСЛОВНА И БЛАГОПРИЯТНА ОКОЛНА СРЕДА, в съответствие с установените в страната ни стандарти и нормативи. 

В тази връзка НАСТОЯВАМЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ДАДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА ГАРАНЦИИ, а именно – прецизно съблюдаване на предвидената от Закона за опазване на околната среда ПРОЦЕДУРА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС), при осъществяване на всякакви инвестиционни намерения, във връзка с изграждане на инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци чрез изгаряне; инсталации за обезвреждане или оползотворяване на неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне по смисъла на Закона за управление на отпадъците, както и инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци чрез изгаряне или съвместно изгаряне, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години, и други подобни.

Настояваме процедурите да се провеждат ПРИ ПЪЛНА ПРОЗРАЧНОСТ И НАДЛЕЖНО ТЕКУЩО ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО, както чрез своевременно уведомяване на всички заинтересовани органи на местното самоуправление в засегнатите общини, така и чрез медиите, като предприемането на каквито и да било стъпки във връзка горното да става след широк обществен дебат, с цел гарантиране обществените интереси на живущите в засегнатия регион.

С уважение, 

……………


#

Още от Партии

Манолова внесе три кашона с документи по колективните искове срещу трите мобилни оператора
19/02/2024 Партии
Манолова внесе три кашона с документи по колективните искове срещу трите мобилни оператора
От гражданската платформа Изправи се.БГ внесоха днес три кашона колективни искове срещу трите мобилни оператора в Софийския градски съд. От движението обжалват неравноправните клаузи в договорите на телекомите с потребителите. През тази година увеличението на цените на мобилните услуги ще бъде в размер на 9,5% върху месечните абонаментни такси, но се случва за трета поредна година. Тази клауза за...
Марица Изток няма да получи 160 милиона, обещани от Борисов, но рискът за работните места в комплекса остава
15/02/2024 Партии
Марица Изток няма да получи 160 милиона, обещани от Борисов, но рискът за работните места в комплекса остава
Вчера Министърът на енергетиката опроверга думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обеща 160 млн. лв. за ТЕЦ2 и Мини Марица Изток още тази седмица. Той отрече към настоящият момент да има планирана финансова подкрепа за Минно-енергийния комплекс. Радев потвърди, че такава сума е налична в БЕХ, но не се планира да бъде отпускана в момента. Това стана ясно в следствие въпроси от народният пред...
Жени ГЕРБ организираха в Казанлък регионален форум под надслов „Да обичаш без болка“
14/02/2024 Партии
Жени ГЕРБ организираха в Казанлък регионален форум под надслов  Да обичаш без болка
В Казанлък се проведе регионална среща под надслов Да обичаш без болка, организирана от Жени ГЕРБ. Домакини бяха Къща-музей Чудомир, местната дамска партийна структура и организацията Жените на Казанлък. Инициативата е част от националната кампания на Жени ГЕРБ България има нужда от обич, която е в подкрепа на борбата с насилието и агресията. На събитието присъстваха дами от общините Казанлък и ...
Възраждане - Стара Загора с приемен ден всеки понеделник
11/02/2024 Партии
Възраждане - Стара Загора с приемен ден всеки понеделник
Старозагорските народни представители и общинските съветници от Възраждане организират приемен ден за граждани. Той се провежда всеки понеделник, от 11:00 до 18:00 часа, в офиса на Възраждане в Стара Загора на адрес: ул. Свети Княз Борис 43. Заповядайте!#
Искра Михайлова: Отново грубо показване на Закона и Правилника в парламента
08/02/2024 Партии
Искра Михайлова: Отново грубо показване на Закона и Правилника в парламента
Отново сме свидетели на грубо показване на Закона и Правилника при разглевдането на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Поредно изменение на вече изменени закони в рамките на 3 месеца и бързане да се приемат законопроекти, идващи от управляващата коалиция, коментира старозагорският депутат от Възраждане Искра Михайлова. Тя обясни, че предложение за допълне...