Община Казанлък и местният бизнес разполагат 3 измервателни станции за въздуха, ще изследват и водата около "Кастамону"

Община Казанлък и местният бизнес разполагат 3 измервателни станции за въздуха, ще изследват и водата около Кастамону

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*

Писмо на кмета на Община Казанлък Галина СТОЯНОВА:

ЧРЕЗ
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК

ДО
Г-ЖА МОНИКА ДИНЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПА „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

В питане изх.№ ОС-2161/08.02.2023 г. поставяте въпроси, свързани с осъществяването на инвестиционно предложение: “Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли“ в УПИ III -501,503,504 в кв.76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18 с. Горно Сахране, общ. Павел Баня с възложител „Кастамону България“ АД, както следва:

* Известно ли е на Община Казанлък, че отредената площадка за реализиране на инвестиционното намерение се намира на отстояние 520 м. от водоизточника на гр. Казанлък-плитки дренажи,  разположен в ПИ 16924.34.220 м. „Горна язла“, в землището на с. Горно Сахране, начин на трайно ползване „Извор за прясна вода“?

* Счита ли Община Казанлък, че реализирането на инвестиционното намерение на „Кастамону България“ АД представлява заплаха за замърсяване на околната среда и водите, предвид близостта на водоизточника до отредената за това площадка ?

Това инвестиционно намерение получи обществено недоволство и несъгласие на жители на Община Казанлък и Община Павел баня срещу реализиране му. От Община Казанлък не е искано становище по случая като заинтересована страна, нито от РИОСВ, нито от Басейнова дирекция, нито от МОСВ.

За изясняване на фактите изисках становище от Басейнова дирекция „Източно беломорски район“, гр. Пловдив и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора.

В получения отговор от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , гр. Стара Загора, в който се казва:

„УПИ III-501, 503, 504 в кв.76 /където ще се извърши разширяване и модернизация на инсталацията за смоли/, се намира на 126 м от санитарно-охранителната зона на ВС „Сахране“, водоснабдяваща гр. Казанлък и на 550 м от друга санаторно-охранителна зона на водоизточник, който снабдява селата Горно Сахране и Долно Сахране, община Павел баня.

В доклада са описани използването на опасни химични вещества и опасни отпадъци, които ще се генерират от производството. Също така са описани конкретни мерки за предотвратяване на аварии с опасни химични вещества и смеси.

Като се вземе предвид гореизложеното, считаме че е притеснително голямото количество съхранявани опасни химични вещества на площадката за производство и опасни отпадъци.

Тъй като не е от компетенцията ни, ВИК ЕООД Стара Загора не може да даде конкретно становище как една производствена авария би се отразила върху качествата на въздуха, подземните води и почви.

В отговора на Басейнова дирекция Пловдив се казва:

В представения за обществено обсъждане Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Кастамону България” АД е посочено: „Реализацията на ИП няма да Доведе до промяна в производствените отпадъчни и/ли охлаждащи води. Ще продължи да се експлоатира затворена система за оползотворяване на производствените отпадъчни води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. С ИП не се предвижда пряко или непряко заустване на производствени (включително охлаждащи) отпадъчни води от площадката на предприятието. Не се очаква значимо негативно въздействие върху повърхностните водни обекти. Реализацията на ИП няма да доведе до допълнително водовземане от повърхностното водно тяло — р. Габровница, т. е. сегашния разрешен лимит от 150 000 куб.м. е  напълно достатъчен за целите на ИП”

В заключение от доклада е посочено: „Не се очаква образуването на отпадъчни води, следствие реализацията на ИП. Предвидено е оборотно ползване на водите, за производствени нужди.

С оглед близостта на водоизточника за ПБВ до площадката, в която ще се реализира ИП, Басейнова дирекция  е изразила становище с поставено условие, което да бъде добавено в проекта на решение на РИОС -- Стара Загора. Условието „Да не се допуска пряко и непряко отвеждане на води съдържащи опасни и вредни  вещества в подземните води”

* * *
Уважаеми общински съветници, поради големия обществен интерес и отговорността ми като кмет на община Казанлък, заедно със заинтересования бизнес сме предприели мерки за закупуване на три измервателни станции на качеството на въздуха, които ще бъдат поставени на определени от специалисти места в района на Голямо Дряново, язовир Копринка и Община Казанлък.

Целта е станциите да отчитат качеството на въздуха ежедневно в реално време. Поръчката за доставка ще бъде изпълнена до края на следващата седмица. Също така отново със заинтересовани казанлъшки фирми сме предприели мерки за изследване на водата както във водоизточника за община Казанлък, така и на отпадните води от инсталацията на „Кастамону България“ АД, за които имат разрешение от Басейнова дирекция за заустване в река Габровница.

И накрая бих искала да обърна внимание, че въпросът с разширяване на действащата инсталация за производство на смоли в „Кастамону България“ АД е от компетенциите на МОСВ и отговорен за евентуално вредните последствия от това разширение ще е държавата в лицето на министъра и всички компетентни институции като РИОСВ Стара Загора и Басейнова дирекция Пловдив.

Затова не трябва да се противопоставяме политически, а да работим заедно и в една посока за чистотата на Казанлъшката долина.

С уважение,
ГАЛИНА СТОЯНОВА
Кмет на Община Казанлък


#

Още от България

Временно е спряно плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП
27/09/2023 България
Временно е спряно плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*От следващия месец плащанията към приходната агенция ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ До началото на октомври ще бъде спряно плащането през Е-PAY в електронните услуги на НАП. Временното ограничение е свързано с реализацията на проекта за миграция на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA). Това включва и плащанията на п...
НАП спря над 150 сайта за онлайн залагания без лиценз
26/09/2023 България
НАП спря над 150 сайта за онлайн залагания без лиценз
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*От началото на септември изпълнителният директор на НАП спря над 150 сайта, чрез които се организират хазартни игри от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави, извън Европейския съюз, но не и в България. След публикуване на решението в страницата на НАП, сайтовете,...
Старозагорецът Димитър Никленов представя новата си книга в София на 27 септември Старозагорецът Димитър Никленов представя новата си книга в София на 27 септември
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Събитие от Издателство Ерове и Art TartArt Tart, СОФИЯ, ЗОНА Б5 БЛ.9, до ВХ.А27 септември, 18.00 ч. Убийство в пропастта е сложно изграден многопластов сборник от четири криминовели, издържан в духа на криминалния литературен жанр, съпътстващ 20. век. За пореден път писателят Димитър Никленов ни демонстрира своето майсторство към тънкия детайл, който дава достоверност ...
Над 1/4 от дърводобива у нас е незаконен, алармира нов доклад на WWF
25/09/2023 България
Над 1/4 от дърводобива у нас е незаконен, алармира нов доклад на WWF
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com* Природозащитната организация призовава за спешни и категорични меркиКоличеството на незаконно добитата дървесина у нас продължава да е притеснително високо, сочат данните от публикувания днес доклад на природозащитната организация WWF. Според анализа нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добита...
Правителството ще подпише със синдикатите споразумение за справедлив преход на въглищните региони
19/09/2023 България
Правителството ще подпише със синдикатите споразумение за справедлив преход на въглищните региони
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Споразумение за справедлив преход ще изготви и подпише правителството със синдикатите до края на месец септември. Документът ще отразява съгласието на кабинета и социалните партньори по отношение на перспективата за въглищните региони. Във фокуса на споразумението ще бъде искането на синдикатите за създаване на оператор за конверсия на въглищните региони, чиято цел е под...