Набират проекти по процедура "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

Набират проекти по процедура Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване от 03.05.2022 г. до 23.05.2022 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. (969 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%. Подкрепата по процедурата се предоставя при условията на режим de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Оценката на проектните предложения ще бъде извършена, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Допустими са кандидатите, които отговарят на следните условия:

Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Да имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

Да са микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия;

Да развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

В случай, че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/ Мониторстат кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2020 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2020 г., не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни, проверката ще се осъществява въз основа на данни от НСИ за 2019 г. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата и за 2019 г. е недопустим или не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни, проектното предложение се отхвърля.

Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятието:
* Микропредприятие, нетни приходи от продажби >= 210 000 лева
* Малко предприятие, нетни приходи от продажби >= 750 000 лева
* Средно предприятие, нетни приходи от продажби >= 3 000 000 лева

Допустимите дейности са насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието и включват:

* Придобиване на активи, съгласно Списъка на допустимите категории активи и СМР – котли за топла вода и пара за отопление, горелки, котли за изгаряне на биомаса, инфрачервено лъчисто отопление, термопомпи за отопление и охлаждане, слънчеви системи за топла вода, енергийно-ефективни изолационни системи, автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението и др.

* Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.

* Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, при условие че произвежданата от тях енергия е единствено за собствено потребление.

По процедурата са допустими следните разходи:

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, включени в Списъка на допустимите категории активи.
2. Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.
2.1. Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, които не надвишават 8 000 лв.
2.2. Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, които не следва да надвишават 10 000 лв.

Допълнителна информация може да откриете тук и/или да се обърнете към Областния информационен център – Стара Загора.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
#

Още от Стара Загора

Очакват се смущения във водоподаването за Опан на 22 и 23 май Очакват се смущения във водоподаването за Опан на 22 и 23 май
Водоснабдяване и Канализацияrdquo; ЕООД Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с промивка и дезинфекция на Водна кула Опан и водоснабдителната мрежа на с. Опан са възможни сериозни смущения във водоподаването и колебания на налягането на 22.05.2024 г. и 23.05.2024 г. ВиК ЕООД Стара Загора ще осигури водоноски и препоръчва на всич...
Без вода в три от западните квартали на Стара Загора на 22 май (сряда) Без вода в три от западните квартали на Стара Загора на 22 май (сряда)
Водоснабдяване и Канализацияrdquo; ЕООД Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с промивка и дезинфекция на ОШ6 и ОШ7 (ОШ = облекчителна шахта - б.р.) ще има смущения във водоподаването в следните квартали в гр. Стара Загора на 22.05.2024 г. от 10:00 ч. до 17:00 часа.: * кв. Три чучура-център* кв. Три чучура-юг* кв. Казански-запад...
116 новодипломирани ветеринарни лекари от Тракийския университет положиха хипократовата клетва 116 новодипломирани ветеринарни лекари от Тракийския университет положиха хипократовата клетва
На тържествена церемония днес Ветеринарномедицинският факултет на Тракийския университет изпрати своите абсолвенти. Тази година се дипломират общо 127 абсолвенти, от които 116 ветеринарни лекари от България, Великобритания, Гърция, Ирландия, Канада и Кипър, както и 11 магистри по магистърската програма Интегрирани системи за управление качеството и безопасността на храните. Сред официалните гости...
Ректорът проф. Добри Ярков и немският министър Томас Шмидт откриха международния форум Симул+ в Тракийски университет – Стара Загора Ректорът проф. Добри Ярков и немският министър Томас Шмидт откриха международния форум Симул+ в Тракийски университет – Стара Загора
Тракийският университет в Стара Загора е домакин на Международния форум SIMUL+, организиран съвместно с Министерството на регионалното развитие на Саксония, начело с министър Томас Шмидт и с подкрепата на Посолството на Федерална република Германия в София. Дискусиите в рамките на форума са в областите: ONE HEALTH, Кибер сигурност, Кръгова икономика, Ландшафт след въгледобив. Целта на събитието е...
Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник
129 млн. лв. се отпускат за саниране на жилищни сгради в Старозагорска област Областният управител Ива Радева участва в заседания на местните подкомитети на Фонда за справедлив преход и Комитет за наблюдение на Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се проведоха на 13 и 14 май 2024 г. Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Заго...